ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

zurückVissza a Karrier oldalra

Adatvédelmi tájékoztató jelentkezők számára

Örömünkre szolgál, hogy jelentkezni kíván nálunk.

A következőkben tájékoztatjuk arról, hogy miként dolgozzuk fel a jelentkezés során a személyes adatokat és hogyan kezeljük a további, ebben az összefüggésben felmerült fontosabb információkat.


 1. A SOLVARO Kft., 7100 Szekszárd, Aranytó utca 4. (a továbbiakban „mi“ az EU Adatvédelmi törvény(„GDPR“) értelmében adatkezelő.


 2. Valamennyi, személyes adatainak feldolgozása és a GDPR alapján jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdése esetén tanácsot kérhet adatvédelmi megbízottunktól:

  Dr. Michael Zöller
  WUQM Consulting GmbH
  Frankfurter Str. 87
  97082 Würzburg
  datenschutz[at]solvaro.com


 3. Az Ön személyes adatait jelentkezése során munkaviszony létesítése céljából dolgozzuk fel, amennyiben ezek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek. A jogszabályi hátteret a 2012. évi I. törvény 10.§ (3) bek. (Mt.), a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42-54.§§, 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bek. c), d) és f) pontja, valamint 9. cikk (2) bek. b) pontja biztosítja.


 4. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, amennyiben ez a jelentkezési folyamathoz kapcsolódóan velünk szemben érvényesített jogkövetelések kivédéséhez szükséges. A jogszabályi háttér az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELET 47. bek. Jogos érdeknek tekinthető például az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 19.§ szerinti eljárásban előírt bizonyítási kötelezettség.


 5. Amennyiben munkaviszony létesítésére kerül sor köztünk, az Ön által korábban már rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bek. f) pontja. szerint felhasználhatjuk, amennyiben ez a munkaviszony létesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges, vagy ha erre a munkavállaló érdekképviseletének törvényből vagy ágazati szerződésből, üzemi vagy szolgálati megállapodásból (kollektív megállapodás) eredő jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásához vagy teljesítéséhez szüksége van.


 6. Személyes adatait a velünk kapcsolatban álló vállalkozások számára továbbíthatjuk, amennyiben ez a 3. pontban meghatározott célok és jogszabályok keretén belül megengedhető.


 7. Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az a jelentkezésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges. Abban az esetben, ha nem létesítünk Önnel munkaviszonyt, személyes adatait továbbra is tárolhatjuk, amennyiben ez az esetleges jogigényekkel szemben való védekezéshez szükséges. A pályázati anyagokat az elutasításról szóló döntés ismertetése után három hónappal töröljük, ha vitás jogi helyzet miatt azok megőrzésére hosszabb ideig nincs szükség. Amennyiben beleegyezik, adatait a jelentkezőkről vezetett adatbankunkban további három évig őrizzük.


 8. Jelentkezőként minden esetben, a helyzettől függően a következő adatvédelmi jogok illetik meg Önt, melyek gyakorlásával kapcsolatban velünk vagy adatvédelmi megbízottunkkal bármikor felveheti a kapcsolatot az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken:


  1. Tájékoztatás

   Önnek joga van tájékoztatást kapni a nálunk nyilvántartott személyes adatairól, valamint ezen adatokba betekintést nyerni és/vagy az adatokról másolatot kérni. A tájékoztatás magába foglalja az adatfelhasználás célját, a felhasznált adatok fajtáját, azok címzettjét és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek körét, valamint amennyiben lehetséges, az adatmegőrzés időtartamát, ha nem lehetséges, az adattárolás időtartamát meghatározó szempontokat;


  2. Feldolgozott adatok javítása, törlése vagy korlátozása

   Önnek joga van tőlünk kérni, hogy az Önt érintő helytelen személyes adatokat haladéktalanul helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


  3. Tiltakozási jog

   Amennyiben az Önt érintő személyes adatok feldolgozása a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bek. e) és f) pontja alapján történik, Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatok feldolgozása ellen. Ebben az esetben mi a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy melyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


  4. Elállási jog

   Amennyiben az adatfeldolgozás hozzájáruláson alapul, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti a kapcsolatot velünk vagy adatvédelmi megbízottunkkal a megadott elérhetőségeken.


  5. Törlésre való jogosultság

   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


   • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, aminek érdekében felvették vagy más módon rögzítették őket,
   • Ön a 8. c pont értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;

   A fentiek nem alkalmazandók, ha a személyes adatok kezelése az alábbi okokból szükséges:


   • a személyes adatok kezelését előíró, mi esetünkben alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése,
   • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

  6. Adatkezelés korlátozásához való jog

   Önnek joga van követelni tőlünk az adatkezelés korlátozását, amennyiben a következő feltételek egyike fennáll:


   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra z időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
   • nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • Ön a 8.c pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg nem kerül megállapításra, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival.

   Ha az adatkezelés jelen e pont alapján korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   Ha az Ön kérésére az adatkezelést korlátozták, mi előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.


  7. Panaszbenyújtási jog

   Egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETEt


 9. A személyes adatok megadását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, és Ön nem köteles a személyes adatainak megadására. Ugyanakkor a személyes adatok megadására szükség van, amennyiben a munkaviszony létesítésére irányuló szerződéskötésre kerül sor köztünk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön jelentkezésekor a személyes adatait nem bocsátja rendelkezésre, akkor nem fogunk Önnel munkaviszonyt létesíteni.


03.02.2021